Εμπροσθοβαρείς δράσεις και Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την αντιμετώπιση της ανεργίας
6/8/2014

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σταθερότητα και υπευθυνότητα συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σε συνέχεια μιας δύσκολης, αλλά επιτυχημένης διαπραγμάτευσης με την ΕΕ, το Υπουργείο ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Σήμερα, είμαστε πλέον έτοιμοι να ανακοινώσουμε σειρά δράσεων κατά της ανεργίας μέσω προγραμμάτων ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προγράμματα αυτά αφορούν 145.000 ωφελούμενους και θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους (2014) σε όλη την Ελλάδα.
 
Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωράμε στην υλοποίηση του πρώτου - για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 -2020 - σημαντικού προγράμματος στήριξης 50.000 ανέργων νέων για τις ηλικίες 18 έως 29 ετών που στόχο έχει την στήριξη των ωφελουμένων ώστε να αποκτήσουν τόσο την αναγκαία πρακτική, όσο και την θεωρητική κατάρτιση και υποδομή που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος.
 
Αξιοποιώντας την εμπειρία από προηγούμενη υλοποίησης προγράμματος “voucher” και με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης που έγινε από το ΕΚΚΕ, προέκυψαν ιδιαίτερα θετικά συμπεράσματα που ανέδειξαν τον καινοτομικό χαρακτήρα της δράσης, την ιδιαίτερα αυξημένη επίτευξη απασχόλησης μετά τη λήξη του προγράμματος η οποία υπολογίστηκε ότι ξεπέρασε το 20%. Μάλιστα, σημαντικό ποσοστό αυτών απασχολήθηκαν με καλύτερους όρους εργασίας σε σχέση με την περίοδο πρακτικής άσκησης. Τα θετικά μηνύματα της αξιολόγησης αυτής και η επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης συνέτειναν ώστε να αναδειχθεί από την ΕΕ ως «καλή πρακτική» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας, συνεχίζει και ενισχύει αυτές τις δράσεις προκηρύσσοντας για φέτος το πρόγραμμα των 50.000 θέσεων για ανέργους νέους, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκ €, θα υλοποιηθεί σε 3 επιμέρους φάσεις:
 
Α) Σήμερα προκηρύσσονται 30.000 θέσεις για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών,
Β) Μέσα στον Αύγουστο 12.000 θέσεις για ανέργους νέους από 18 έως 24 ετών
Γ) Μέχρι το Σεπτέμβρη 8.000 θέσεις για ανέργους νέους από 18 έως 29 ετών, ειδικά για τον τουριστικό τομέα
 
 
Η πρώτη Δράση για τους 30.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών
 
· Υπογράφτηκε ήδη και προκηρύσσεται σήμερα η Πρόσκληση για τη δράση «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» - (βλ. ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΧΗΖΛ-ΒΑΚ)
 
· Από τους 30.000 ωφελούμενους:
 
o    οι 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και το ύψος του εκπαιδευτικό επιδόματος ανέρχεται στα 2.550 € (μικτά)
 
o   οι 18.000 απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ύψος του εκπαιδευτικό επιδόματος ανέρχεται στα 2.280 € (μικτά)
 
· Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 108 εκατομμύρια ευρώ.
 
Περιλαμβάνει:
 
· Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων
· Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια έως τους 6 μήνες
·  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 
 
Τα κριτήρια μοριοδότησης των ωφελουμένων αφορούν:
 
·  Τη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
·  Το ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
·  Τη συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας
 
Τα κριτήρια αυτά προκρίθηκαν ώστε να διασταυρώνονται άμεσα, ταχύτατα, ηλεκτρονικά και έγκυρα από βάσεις άλλων αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών (ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ)
 
Προβλέπονται βελτιώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της δράσης:
 
·  Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων έναντι των δυο (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης – 2η με την ολοκλήρωση 200 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 250 ωρών πρακτικής άσκησης).
 
·  Σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές (ορεινούς όγκους και μικρά νησιά) η θεωρητική κατάρτιση μπορεί να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, δηλαδή κατάρτισης από απόσταση μέσω διαδικτύου
 
·  η σύσταση Μητρώου Ωφελουμένων και Μητρώου Παρόχων
 
·  η σύσταση ειδικού οργάνου για την αντιμετώπιση καταγγελιών παρελκυστικών πολιτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού σε επίπεδο παρόχων, αλλά και για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων
 
·  η σύσταση επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων (ενστάσεων) που κατατίθενται από την πλευρά των ωφελουμένων
 
·  Κατάργηση της χρονικής σειράς προτεραιότητας ως κριτήριο επιλογής σε περίπτωση ισοβαθμίας και αντιμετωπίσαμε αδικίες
 
·  Για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, για τους ωφελούμενους αποδίδονται εργοδοτικές εισφορές που περιλαμβάνουν παροχές υγείας σε είδος από το ΙΚΑ
 
·  Κάλυψη εξόδων μετακίνησης των ωφελούμενων
 
·  Διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να παρακολουθούνται οι ροές απασχόλησης
 
Χρήσιμες πληροφορίες για τους ωφελούμενους και τους παρόχους:
 
  • Η Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων και παρόχων που επιθυμούν να συμετεχουν στη δράση, γίνεται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (www.voucher.gov.gr), το οποίο είναι διαθέσιμο απο την Πέμπτη 7 Αυγούστου 10.00 πμ έως και τις 15 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
  • Προβλέπεται η λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού αριθμού (800 11 44444) για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00.
  • Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και χρηματοδοτείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020».
 
Η δεύτερη Δράση για τους 12.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών
 
·   Προκηρύσσεται άμεσα εντός του τρέχοντος μήνα η Πρόσκληση για την «Επιταγή εισόδου για ΑΝΕΡΓΟΥΣ νέους 18 έως 24 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας»
 
·  Βρίσκεται ήδη σε ανοιχτή διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Αυγούστου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν σε αυτήν υποβάλλοντας σχόλια και παρατηρήσεις μέσα από την ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr
 
·   Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43,2 εκατομμύρια ευρώ
 
·  Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νεολαία και είναι η πρώτη που υλοποιείται σε εφαρμογή του προγράμματος «Εγγύησης για τη Νεολαία – Youth Guarantee».
 
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών, εκ των οποίων :
  • 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ /ΤΕΙ, οι οποίοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.410 ευρώ (μικτά)
  • 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.240 ευρώ (μικτά)
  • Και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
 
Τα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνουν :
 
· Τη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 
· Το ετήσιο συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014).
 
· Το εκπαιδευτικό επίπεδο για τους ωφελούμενους ΔΕ/μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίδοντας έμφαση στους ωφελούμενους με χαμηλά προσόντα και οι οποίοι βρίσκονται σε λιγότερο ανταγωνιστική θέση στην πρόσβαση σε κατάρτιση, εργασία ή εκπαίδευση.
 
Οι λοιποί όροι της δεύτερης δράσης των νέων 18 έως 24, είναι αντίστοιχοι με την πρόσκληση της ηλικιακής ομάδας 25-29 ετών, ειδικότερα σε ότι αφορά τα στάδια πληρωμών των ωφελουμένων, τις ενέργειες για τη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασίας.
 
Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της– το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της ΕΥΕ/ΕΚΤ θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους νέους ηλικίας 18 έως 24.
 
 
Η τρίτη Δράση για τους 8.000 ανέργους για τον Τουρισμό:
 
· Θα προκηρυχτεί άμεσα μέσα στον Σεπτέμβριο και θα αφορά 8.000 ανέργους νέους και θα επικεντρωθεί στον τουριστικό κλάδο, ένα από τους δυναμικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας
 
· Πρόκειται να καλύψει ανέργους νέους από 18 έως 29 ετών
 
· Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 28,8 εκατομμύρια ευρώ
 
· Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση
 
· Η πρόσκληση για τις 8.000 του τουρισμού θα ενσωματώνει όλες εκείνες τις καινοτομίες των 2 πρώτων, όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω
 
Συμπληρωματικά με την προκήρυξη των 3 δράσεων του προγράμματος των 50.000 θέσεων για ανέργους νέους 18 έως 29 ετών, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχεδιάζει και υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις και προγράμματα:
 
· Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2014-2015» το οποίο ήδη υλοποιείται και αφορά 55.000 ωφελούμενες μητέρες και 68.500 παιδιά και το οποίο στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις δομές φύλαξης παιδιών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθώς και παιδιών με ειδικές ανάγκες). Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 160 εκ ευρώ και αφορά την περίοδο 2014-2015.
 
· Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο απευθύνεται σε 50.000 μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και το οποίο θα προκηρυχτεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 200 εκ ευρώ
 
· Πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσω του ΟΑΕΔ. Απευθύνεται σε 16.000 ανέργους άνω των 29 ετών, κατά προτεραιότητα άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα σε δεξιότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, θα προβλεφθεί πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν. Η δράση θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση ποσοστού τουλάχιστον 25% των συμμετεχόντων για τουλάχιστον 2 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 112 εκ ευρώ
 
· Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασηςγια 8.000 νέους18 έως 24 ετών και ευπαθείς ομάδες αντίστοιχης ηλικίας και το οποίο περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη συνέχεια προώθηση του ανέργου, είτε σε προγράμματα κατάρτισης, είτε σε προγράμματα απασχόλησης, είτε σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 45 εκ ευρώ.
 
· Ειδικά προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 15.000 ανέργους νέουςέως 24 ετών και τα οποία θα αφορούν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, κυρίως σε ειδικότητες τομέων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (π.χ Τουρισμός, Αγροτική Παραγωγή, Ναυτιλία, Πληροφορική, κλπ), τα οποία θα καταλήγουν σε πιστοποίηση βάση προτύπων ή θα υλοποιηθούν στη βάση των εγκεκριμένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκ ευρώ.
 
· Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), για τη στήριξη περισσότερων από 10.000 ανέργων όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πληθυσμού που έχουν δημιουργήσει ή ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ΚΟΙΝΣΕΠ. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί αρχές Σεπτεμβρίου και ήδη από την Παρασκευή θα τεθεί σε διαβούλευση μέχρι τέλος Αυγούστου.
 
Όλες οι παραπάνω δράσεις αφορούν περισσότερους απο 214.000 όλων των ηλικιών κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά τα 756 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όλα προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, κυρίως νέων.
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω ο ΟΑΕΔ, υλοποιεί και διαθέτει ενεργά 8 προγράμματα για 26.600 θέσεις, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και προχωράει άμεσα στην υλοποίηση 7 δράσεων που αφορούν 54.000 θέσεις ωφελουμένων.
 
Συνεχίζουμε σταθερά και με βάσει τις κατευθύνσεις που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς την προσπάθεια μας να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινοτικούς πόρους, ώστε σε συνδυασμό με εθνικούς πόρους, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού ανέργων και κυρίως ανέργων νέων, όπου εντοπίζουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
 
Στόχος μας δεν είναι απλά να λειτουργήσουμε προνοιακά, αλλά πρώτιστα να παρέχουμε κατάρτιση και εξειδίκευση έτσι ώστε να καταστήσουμε τον άνεργο περισσότερο ελκυστικό στην αγορά εργασίας.
 
 

 

 

10 Απριλίου
28 Ιουνίου
16 Ιουνίου
14 Απριλίου
16 Φεβρουαρίου
11 Φεβρουαρίου 2016
4 Φεβρουαρίου 2016
1 Φεβρουαρίου 2016
14 Ιανουαρίου 2016
30 Νοεμβρίου
18 Σεπτεμβρίου
17 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
16 Σεπτεμβρίου
10 Σεπτεμβρίου 2015
3 Σεπτεβρίου 2015
2 Ιουλίου 2015
27/3/2015
31/1/2015
23/1/2015
22/1/2015
16/1/2015
13/1/2015
29/12/2014
28/12/2014
21/12/2014
30/11/2014
6/8/2014
10/6/2014
13/5/2014
29/4/2014
14/4/2014
26/6/2013
4/12/2014
10/10/2014
9/11/2012

Γρηγορίου Λαμπράκη 3, 46 100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26650-26353, Fax 26650-22491
E-mail: bezasigm@otenet.gr